Duurzame

Innovaties

Wereldwijd

Dealer Netwerk

Vooraanstaand leverancier

Oplossingen voor de tuinbouw

  • Energieweg 61, Alphen aan den Rijn, Nederland
  • 071-3413919

Duurzame

Innovaties

Wereldwijd

Dealer Netwerk

Vooraanstaand leverancier

Oplossingen voor de tuinbouw

Privacy Verklaring

PRIVACY STATEMENT CUSTOMER AND SUPPLIER ADMINISTRATION

PRIVACY POLICY

 

Collection and use of personal data from customers, suppliers and other contractors
We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data that you provide us with because this is necessary in order to conclude and execute any agreement with you. This applies to our (potential) customers as well as to the parties from whom we purchase goods and/or services.
If you are a (potential) customer of ours, we use your data to be able to send you a quotation, to determine which specifications or wishes a particular good or service must meet, to be able to deliver goods or carry out work for you, to be able to invoice and to communicate with you smoothly and efficiently about the execution aspects of the agreement.
If you are a (potential) supplier or other contractor, your personal data are also necessary for the conclusion and execution of the agreement. With purchasing, this is necessary in order to be able to let you know which specifications or wishes a particular good or service must meet in our view, to be able to send a request for a quotation or to be able to place an order with you, to be able to pay your invoices and to be able to communicate quickly and efficiently with you about other aspects of the agreement.
You are not obliged to provide us with your personal data. However, if you do not provide us with any or insufficient personal data, it is possible that we may not be able to carry out the aforementioned activities.
Transfer to third parties
In connection with the execution of any agreement with you, we may have to provide your personal data to parties who supply parts, materials and products to us or who carry out work on our behalf. Furthermore, we use external server space for the storage of (parts of) our sales and purchasing administration, of which your personal data form a part. For this reason, your personal data will be provided to our server room provider. We also use Microsoft Office and the associated storage options for e-mails and other files. Because we use a newsletter mailing service, your personal data will finally be passed on to the provider of this service.
Direct Marketing
OPTION 1 (if you distinguish between one-time customers and customers with whom you have a long-lasting relationship and you only start mailing the customers with whom you have a long-lasting relationship):
If you order regularly from us, we will retain the personal data you have provided and use it to inform you personally by e-mail of our existing and new products and services in the future and, if necessary, to make you an offer for them. When using your personal data for this purpose, we have a legitimate interest, namely the marketing of our products and services. Every time we send you an advertising email, you have the opportunity to let us know that you no longer wish to receive it. See the unsubscribe link at the bottom of each mailing.
If you are a one-time customer with us, we will only send you advertising messages if you have given us your prior consent to do so.
OPTION 2 (if you do not distinguish between one-time customers and customers with whom you have a long-lasting relationship and you therefore ask all your customers for permission for direct marketing): If you have given us your permission to do so, we will retain your personal data and use it to inform you personally by e-mail of our existing and new products and services in the future and, if necessary, to make you an offer for them. Every time we send you an advertising email, you have the opportunity to let us know that you no longer wish to receive it. See the unsubscribe link at the bottom of each mailing.
Storage period of personal data
If you have requested an offer from us but have not become a customer of ours, we will delete your data no later than one year after our last contact. Also if we have received an offer from you, but we have not become a customer of you, your personal data will be deleted at the latest one year after our last contact. If you have become a customer of ours or we have become a customer of ours, we will retain your personal data for a period of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you has been fully executed. The seven-year period corresponds to the period within which we are obliged to keep our records for the Tax and Customs Administration. After this period we will remove your personal data.
Your rights
You have the right to ask us to access your own personal data. If there is reason to do so, you may also request us to supplement your personal data or to correct any inaccuracies. In addition, you have the right to ask to delete your personal data or to restrict the use of your personal data. You can also object to the collection and use of your data or file a complaint with the Netherlands Authority for Personal Data. Finally, you can ask us to obtain your personal data or transfer that data to another party. In order to be able to exercise your rights, you can contact us: (name, address, postcode, town, telephone number and e-mail address). You can also contact us if you have any questions or for more information about the collection and use of your personal data.
Published: 22nd of May 2018
PRIVACYVERKLARING KLANTEN- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE
VOORNAAMSTE POLICIJE
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere aannemers
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor de partijen bij wie wij goederen en/of diensten betrekken.
Indien u een (potentiële) klant van ons bent, gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaald goed of dienst moet voldoen, goederen of werkzaamheden voor u te kunnen leveren, te kunnen factureren en soepel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Indien u een (potentiële) toeleverancier of andere aannemer bent, zijn uw persoonsgegevens ook noodzakelijk voor het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dit nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald goed of dienst naar onze mening moet voldoen, om een offerteaanvraag te kunnen doen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, om uw facturen te kunnen betalen en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Indien u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij bovengenoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.
Overdracht aan derden
In verband met de uitvoering van enige overeenkomst met u kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die ons onderdelen, materialen en producten leveren of die namens ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonlijke gegevens deel van uitmaken. Daarom worden uw persoonlijke gegevens aan onze aanbieder van de serverruimte doorgegeven. Ook gebruiken we Microsoft Office en de bijbehorende opslagopties voor e-mails en andere bestanden. Omdat we gebruik maken van een nieuwsbrief mailing service, zullen uw persoonlijke gegevens uiteindelijk worden doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
Direct marketing
OPTIE 1 (als u onderscheid maakt tussen eenmalige klanten en klanten met wie u een langdurige relatie hebt en u pas begint te mailen met de klanten met wie u een langdurige relatie hebt):
Indien u regelmatig bij ons bestelt, bewaren wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens en gebruiken deze om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te stellen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u, indien nodig, een aanbieding te doen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens voor dit doel gebruiken, hebben we een legitiem belang, namelijk het op de markt brengen van onze producten en diensten. Telkens wanneer wij u een reclamemail sturen, hebt u de mogelijkheid om ons te laten weten dat u deze niet langer wenst te ontvangen. Zie de afmeldlink onderaan elke mailing.
Als u een éénmalige klant bij ons bent, sturen wij u alleen reclameboodschappen als u ons hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
OPTIE 2 (als u geen onderscheid maakt tussen eenmalige klanten en klanten waarmee u een langdurige relatie onderhoudt en u daarom al uw klanten om toestemming voor direct marketing vraagt): Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, bewaren wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze om u in de toekomst per e-mail persoonlijk op de hoogte te stellen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en om u zonodig een aanbieding te doen. Telkens wanneer wij u een reclamemail sturen, hebt u de mogelijkheid om ons te laten weten dat u deze niet langer wenst te ontvangen. Zie de afmeldlink onderaan elke mailing.
Opslagtermijn van persoonsgegevens
Als u een offerte bij ons heeft aangevraagd, maar geen klant van ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact wissen. Ook als we een offerte van u hebben ontvangen, maar we zijn geen klant van u geworden, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd ten laatste een jaar na ons laatste contact. Indien u klant van ons bent geworden of wij klant van ons zijn geworden, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De termijn van zeven jaar komt overeen met de termijn waarbinnen wij onze administratie voor de Belastingdienst moeten voeren. Na deze periode zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
Uw rechten
U hebt het recht om ons toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. Indien daar aanleiding toe is, kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of eventuele onjuistheden te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Stichting Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens op te vragen of door te geven aan een andere partij. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen: (naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres). U kunt ook contact met ons opnemen voor vragen of voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Gepubliceerd: 22 mei 2018
Top